Danh sách quà tháng 06

Ngày tạo Họ và Tên Ngày sinh Bộ phận Nội dung Hình thức Ghi chú
2024-06-01 Đinh Thị Sâm *** An toàn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Hạnh *** An toàn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Hiếu Nghĩa *** Bảo trì Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Dương Thị Mỹ Hà *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Cẩm Vân *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Cẩm Vân *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lại Thị Bích Như *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Hải Vũ *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Lụa *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Phương Dung *** Cuộn Nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Phương Dung *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Phượng Hằng *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Thị Nhất Linh *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Thị Nhất Linh *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Tăng Thị Út Ni *** Cuộn Nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Thảo *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Thảo *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thị Vân Anh *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Thị Thu Hồng *** Cuộn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Vân Anh *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Văn Trung *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Văn Trung *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đào Thị Xim *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đậu Văn Đăng *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đỗ Văn Hải *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ A Sấm *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ A Sấm *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Kim Thanh Lâm *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Ngoan *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Thanh Tuyền *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Văn Thành *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Văn Thành *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nghiêm Thị Thoa *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Duy Ngọc *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hoàng Em *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Khánh Hòa *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Minh Huy *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Tài *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Quang Khánh *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Công *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Phượng *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Phượng *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Phương *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thảo *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Tình *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Công Thanh *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Hoàng Oanh *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Ngọc Giàu *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Ngọc Giàu *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Hoàng Yến *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Hữu Yên *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Văn Tuấn *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Văn Bá Hiệu *** Đúc Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Út Nhí *** Đúc nhựa VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Kiều Mi *** Đúc nhựa VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Kiều Mi *** Đúc nhựa VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Kiều Diễm *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Hoàng Phi *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thanh Hòa *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lương Hồng Lấm *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Mông Văn Chiến *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Xuân Lộc *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Dư *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Công *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Xuân Tuấn *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Đình Trọng *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Hoàng Bi *** Đùn nhôm Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Quang Chưởng *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Kiều Minh Thiện *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Duy Long *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Duy Long *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thanh Trúc *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thanh Trúc *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Chí Cường *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Thiện *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Thiện *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thành Thân *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hiền *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hiền *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Lê Minh Tân *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Minh Nhật *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Quang Hiệu *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Quang Thái *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trịnh Xuân Tỉnh *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thiên Tuế *** Đùn nhựa Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bông Văn Tân *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bông Văn Tân *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Hoàng Gia *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Thị Hồng *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Châu Ngọc Huy *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Dương Nhỉ Khang *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Dương Thị Mỹ Tiên *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Minh Tâm *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đậu Thị Thao *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đỗ Văn Hải *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đỗ Văn Lợi *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hà Huy Long *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hà Thị Xuyến *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Hoàng Hiển *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Minh Trí *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Hà *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Thảo Linh *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Văn Thắng *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lâm Hồng Nguyên *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Bảo Trân *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Hà *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Hà *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Ngọc Thùy *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Nguyệt *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Văn Chinh *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Vũ Đằng *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lữ Quốc Sử *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Mai Thị Nghĩa *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Tuyết Văn *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hiếu Trung *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hoàng Kha *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hữu Hậu *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Huỳnh Phi Long *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Huỳnh Phi Long *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Kim Cang *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Hương *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Phan Gia An *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thái Sơn *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hoa *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hồng Gấm *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hường *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Huyền Trinh *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Huyền Trinh *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Huỳnh Như *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Lệ Hằng *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Linh Phương *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Mỹ *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Ngọc *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Ngọc Diễm *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thu *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thu Cúc *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Trúc Linh *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thu Nguyên *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thành Tài *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Vũ Hoàng Trường *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Tăng Văn Giang *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Hữu Nghĩa *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Hữu Phúc *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thái Hưng *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thịnh Nhã *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Văn Tài *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trịnh Thị Thương *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vi Xuân Thắm *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thị Hải *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thượng Quốc Duy *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Thăng Giáng Bình *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Thị Thu Nguyệt *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vy Thị Phương Uyên *** GC APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đoàn Quang Sơn *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Kim Mai *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Diệu *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Diệu *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Loan *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thắm *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thu Thủy *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Văn Hồng *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Thị Xuân *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thị Mỹ Duyên *** GC AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thái Cường *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thái Cường *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Ngọc Hà *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Ngọc Hà *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đoàn Tuấn Anh *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Thị Hồng *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Văn Kiên *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Văn Kiên *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Trọng Lâm *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Đình Đại *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Đức Trọng *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Mỹ *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Mỹ *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hùng Nam *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Mạnh Đại *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thành Đạt *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thanh Lợi *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Kim Phượng *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Xuân *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Xuân *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Xuân *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Đàn *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Trường *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Trường *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Bá Chiến *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Bá Chiến *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Phước Xịn *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Tương Lai *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Trung Tính *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Tăng Văn Luân *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Thạch Ngọc Sang *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Hoài *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Văn Bình *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Thị Diễm Tuyết *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Duy Linh *** GC Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đỗ Thị Ánh Tuyết *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Thị Phước *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Thị Phước *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Mừng *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Trang *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Trang *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Trang *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Trí Thức *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Huyền Trang *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Huyền Trang *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Xuân *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thịnh Vượng *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Thị Huế *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Sơn Thái *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Quốc Đạt *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Quốc Đạt *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Hồng Gấm *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Xuân *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Văn Tâm *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Xuân Bình *** GC MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Chí Công *** GC Spool Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Thị Thu Lan *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Mỹ Hạnh *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Mỹ Hạnh *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Âu *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Âu *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hữu Đức *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thuỳ Vân *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thuỳ Vân *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Trúc My *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Tươi *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Yến Nhi *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Trọng Thão *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Trọng Thão *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Thạch Thanh Thảo *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Tô Thị Ngọc Thư *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Quyết *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Thị Thu Giang *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Xuân Vinh *** GC SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Phước Nhân *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Điền Tính *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Điền Tính *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Huyền Trân *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Sen *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Đức *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Duy Khánh *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Hòa *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Văn Hùng *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Đình Phong *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Đình Phong *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Ngọc Hoàng *** GC Teflon Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Ngọc Thuyết *** GC V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Thùy Dung *** GC V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Mai Hải Đại *** GC V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Mai Hải Đại *** GC V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Quốc Trọng *** GC V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Minh Tuấn *** GC V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bàn Văn Hùng *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Chu Đức Minh *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đoàn Thị Cúc *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Tuyết Nhung *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ánh Dương *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Phương *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Vũ Toán *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Hoa *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Văn Dự *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Tú Huỳnh *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Kiều My *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vàng Thị Hành *** GC VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lã Thị Thảo Mai *** IT Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Mạnh Nam *** IT Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Hưng Hải *** IT Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Hưng Hải *** IT Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Ngọc Thanh *** Kế toán Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Thị Phương Thúy *** Kế toán Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Minh Thùy *** Kế toán Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Nga *** Kế toán Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hoàng Phương Linh *** Kế toán Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Khánh Ly *** Kế toán Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trịnh Thị Ngọc Ánh *** Kế toán Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Thị Lệ *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Thảo Yến Nhi *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đoàn Quang Khoa *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lâm Tường Vân *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Loan *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lữ Chí Thanh *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lý Hoài Thương *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Diễm *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Tính *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Quốc Thái *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thành Công *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thanh Nga *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Lợi *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Mộng Cầm *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thu Thảo *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thu Thủy *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Hoàng *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Thanh *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Văn Tuấn *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Thái Quốc Cường *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Kim Khánh *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Văn Lợi *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Văn Lợi *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Quang Hoàng *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Văn Bảo *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Thị Kim Chi *** Kho Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Dương Văn Đen Em *** Khuôn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Tiến Quân *** Khuôn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Tiến Quân *** Khuôn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Ngọc Tiền *** Khuôn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Vũ Em *** Khuôn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Mạnh Thường *** Khuôn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Hồng Mận *** Khuôn Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Văn Ngợi *** Kỹ thuật Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Thủy Quỳnh *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Thị Ngọc Ánh *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đoàn Thị Mỹ Lời *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Linh *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Thảo *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Thảo *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lưu Thị Bé *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lưu Thị Bé *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Mai Cẩm Tiên *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Huyền Mơ *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Lan Hương *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nông Thị Đẹp *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nông Thị Đẹp *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Thanh Hiền *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Thái Thị Như Tuyền *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Hương *** LR APTech Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Hồng Ngọc *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Hồng Ngọc *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Kiều Thị Đều *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Nương *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Nương *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Khánh Linh *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Khánh Linh *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Kim Liến *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Liên *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Luyến *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Mai Linh *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Mai Linh *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Thùy Liên *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Thị Thu Ngọc *** LR AS Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Chu Thị Phương Thủy *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Chu Thị Phương Thủy *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Thị Yến Nhi *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Hải *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị An *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Minh Hiếu *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Hợp *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Đình Kha *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Thanh Hằng *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Thị Thanh Hằng *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Ngọc Vân *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Thị Quýt My *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thanh Thủy *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thị Lệ *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thị Sen *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vòng Ngọc Trang *** LR Cylinder Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Diễm *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Thị Kim Ngọc *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Thu Hiền *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Mai Thị Thu Anh *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Dung *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Tú Trinh *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Tú Trinh *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Lệ Sương *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Thị Linh *** LR FRL Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Cao Nguyễn Thạnh *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Cao Nguyễn Thạnh *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đàm Thị Hoài Thu *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Nga *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thị Nga *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Bình *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Bình *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Thu *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Anh Thư *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngọc Hạ Uyên *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Loan *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Thị Hường *** LR MFitting Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đàm Thị Xuyên *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hà Thị Kim Viên *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Thu Trang *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Yến Nhi *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Yến Nhi *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Thị Cẩm Nhung *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Thị Cẩm Nhung *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hồng Phấn *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Mộng Huyền *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Phương Trang *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Quỳnh Như *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Hồng Thủy *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Anh Tùng *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Thị Ngọc Lan *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Thị Lình *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trà Thùy Dương *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Mỹ Tiên *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Thị Thu Sương *** LR NSY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Thị Chang *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Thị Trang *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Bùi Thị Tuyết Nhi *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Chu Thị Dùng *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Chu Thị Nga *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Thị Mỹ Duyên *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Thị Mỹ Duyên *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ka Nhảo *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lâm Thị Kim Thanh *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lâm Thị Kim Thanh *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Hoài *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Huyền *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Huyền *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Thuý Tường *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Thị Trang Trâm *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Ánh Tuyết *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hạnh *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hoài *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Ngọc Dung *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thi Thao *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Trang *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Yến *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Yến *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Thảo Vy *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Thị Thúy *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Thị Nga *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Nguyễn Hoài Thương *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Na *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Tình *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Yến Nhi *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Thị Vân Nga *** LR SY Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đoàn Thị Hạnh *** LR V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Thu *** LR V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thanh Xuân *** LR V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Thùy Linh *** LR V100 Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Dương Thị Bằng *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Thị Ngọc Huyền *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Thị Bảo *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Mỹ Thủy *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hiền *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Mỹ Loan *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Mỹ Loan *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Hà *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Hà *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thục Oanh *** LR VX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Hữu Lộc *** Môi trường Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thanh Bá *** Môi trường Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Cao Thị Thương *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Thùy Trang *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lưu Ngọc Hân *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Thị Thảo *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Ngân Duyên *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Lý *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phạm Mai Khôi *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Tạ Kiều Diểm *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Tạ Kiều Diểm *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thị Mỹ Hạnh *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trương Thị Bích Thuận *** QA Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hồ Anh Tú *** QLSX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Minh Hưng *** QLSX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Tô Tấn Xuyên *** QLSX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Bá Minh Nhật *** QLSX Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Xuân Túc *** Tạo ống Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Văn Trọng *** Tạo ống Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Huỳnh Văn Trọng *** Tạo ống Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Huy Ngọc *** Tạo ống Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lê Thị Hoài Linh *** VTC Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Diệp Hồng Thông *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thông Viễn *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đặng Thông Viễn *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Hồng Thái *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đồng Chí Linh *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hà Thanh Tâm *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Đôi *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Đôi *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Văn Trì *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lưu Quốc Thái *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Mai Văn Triển *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Thị Hằng *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Đình Thắng *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Đình Thắng *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Minh Khoa *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Minh Khoa *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Minh Long *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Văn Nam *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Phan Văn Huy *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Thanh Nam *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trịnh Xuân Chính *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Tấn Thanh *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thế Mỹ *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Thị Yến Phượng *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Võ Trường An *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Vũ Văn Báu *** Xi mạ Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Thị Mỹ Trinh *** XNK Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hồng *** XNK Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Văn Ký *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Hoàng Văn Ký *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hiếu Quỳnh *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Hiếu Quỳnh *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Trâm *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Thị Trâm *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Trí Đức *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Nguyễn Trí Đức *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lữ Văn Tường *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Lữ Văn Tường *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Tiến Vũ *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Đinh Tiến Vũ *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Đình Huân *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Trần Đình Huân *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Đăng Chung *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000
2024-06-01 Ngô Đăng Chung *** Z_C.Tac Mừng 01.06 200,000