Danh sách chi hỗ trợ CĐV tháng 06

Ngày tạo Họ và Tên Ngày sinh Bộ phận Nội dung Hình thức Ghi chú
2024-06-11 Nguyễn Ngọc Thiện *** Đùn nhựa Thăm bệnh đoàn viên 1,200,000
2024-06-11 Phùng Minh Hải *** GC V100 Thăm bệnh đoàn viên 1,200,000
2024-06-12 Nguyễn Trần Tiểu Oanh *** LR AS Tang lễ người thân 1,000,000
2024-06-12 Nguyễn Thị Thu Ngân *** GC SY Tang lễ người thân 1,000,000
2024-06-13 Văng Thị Mỹ Lan *** LR Cylinder Mừng sinh con 1,000,000
2024-06-13 Hà Thị Kim Viên *** LR NSY Mừng sinh con 1,000,000
2024-06-13 Lê Thị An *** LR NSY Mừng sinh con 1,000,000
2024-06-14 Nguyễn Bá Hải Sơn *** GC APTech Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Dương Thị Ngọc Diễm *** GC Teflon Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Tiêu Thị Kiều Như *** Đúc nhựa VX Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Nguyễn Trang Huyền *** LR Cylinder Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Nguyễn Vũ Đức Đạt *** Kho Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Nguyễn Viết Nam *** Kỹ thuật Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Ngô Ánh Ngọc *** Cuộn nhựa Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Phạm Thị Bảo Xuyến *** GC APTech Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Ngô Thị Phương Hảo *** LR MFitting Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Nguyễn Tấn Thông *** Xi mạ Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Võ Trí Hiền *** Đúc Mừng cưới đoàn viên 1,000,000
2024-06-14 Nguyễn Văn Ánh *** GC APTech Mừng cưới đoàn viên 1,000,000